牛牛美文 情感日志 国学经典诵读《弟子规》全文?(弟子规-儿童国学经典诵读)
2021-07-30 09:20 星期五

国学经典诵读《弟子规》全文?(弟子规-儿童国学经典诵读)

【总 序】dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。入则孝rù zé xiào【入则孝】fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng冬 则 温, 夏 则 ��, 晨 则 省, 昏 则 定。chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。出则悌chū zé tì【出 则 悌】xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄谨jǐn【谨】zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán借 人 物, 及 时 还 ,后 有 急 ,借 不 难信xìn【信】fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜泛爱众fàn ài zhòng【泛 爱 众】fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言亲仁qīn rén【亲 仁】tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏余力学文yú lì xué wén【 余 力 学 文】bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

本文来自网络,不代表牛牛美文立场,转载请注明出处:http://www.66lhsq.com/qingganrizi/28920.html

断舍离:我的东西很少,但每天都很幸福(怎么断舍离 东西都很喜欢)

中国的狂欢节——河南鹤壁浚县正月里的千年古庙会花絮(河南鹤壁浚县特产)

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部